CHÍNH SÁCH BẢO MẬT   1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu của trang Phanolink bao gồm: email, điện thoại, tên…